TRÀMITS A
L’AJUNTAMENT

TRÀMITS I GESTIONS

Cultura

 

Sol·licitud ús del Casal de Cultura [Veure fitxa] >

[PDF 36.35 KB] >

Esports

 

Sol·licitud d'ús per temporada de les IEM [Veure fitxa] >

[PDF 30.54 KB] >

Sol·licitud d'ús puntual de les IEM [Veure fitxa] >

[PDF 36.3 KB] >

Ensenyament

 

Matriculació Escola Bressol 2012-13 [Veure fitxa] >

[PDF 73.09 KB] >

Preinscripció Escola Bressol Ralet-Ralet 2012-13 [Veure fitxa] >

[PDF 43.82 KB] >

Informació Preinscripció curs 2012-13 Escola Bressol Ralet-Ralet [Veure fitxa] >

[PDF 112.63 KB] >

Joventut

 

Sol·licitud inscripció Taller de Teatre [Veure fitxa] >

[PDF 47.8 KB] >

Economia i Hisenda

 

Canvi de nom de l’Impost sobre béns immobles urbans [Veure fitxa] >

Declaració d’alta o modificació cadastral [Veure fitxa] >

Formulari de transferències bancàries [Veure fitxa] >

[PDF 32.12 KB] >

Instància Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana [Veure fitxa] >

[HTM 5.84 KB] >

Instància per a Bonificació de famílies nombroses [Veure fitxa] >

[HTM 5.28 KB] >

Sol·licitud cèdules habitabilitat [Veure fitxa] >

Sol·licitud correcció dades [Veure fitxa] >

[HTM 4.65 KB] >

Sol·licitud de devolució d’ingressos [Veure fitxa] >

[HTM 5.4 KB] >

Sol·licitud de domiciliació bancària [Veure fitxa] >

[HTM 5.42 KB] >

Governació

 

Sol·licitud concessió dret funerari 5 anys [Veure fitxa] >

[PDF 32.1 KB] >

Sol·licitud transmissió dret funerari intervius [Veure fitxa] >

[PDF 33.96 KB] >

Sol·licitud transmissió dret funerari mortis causa [Veure fitxa] >

[PDF 33.75 KB] >

Sol·licitud dret funerari 50 anys [Veure fitxa] >

[PDF 32.53 KB] >

Sol·licitud alta cens d'animals [Veure fitxa] >

[PDF 37.23 KB] >

Sol·licitud llicència gossos perillosos [Veure fitxa] >

[PDF 46.25 KB] >

Sol·licitud baixa o modificació cens d'animals [Veure fitxa] >

[PDF 44.44 KB] >

OCUPACIONS VIÀRIES-OBRES-Obres i Dades Bancàries [Veure fitxa] >

[PDF 37.69 KB] >

Sol·licitud ocupació viària mercat setmanal [Veure fitxa] >

[PDF 45.46 KB] >

Sol·licitud parades i atraccions de fires [Veure fitxa] >

[PDF 47.39 KB] >

Sol·licitud ocupació viària per circ [Veure fitxa] >

[PDF 104.65 KB] >

Expedició i renovació del DNI a Matadepera  [Veure fitxa] >

[PDF 55.57 KB] >

Serveis socials

 

Model de sol·licitud d'ús del Casal de la Gent Gran [Veure fitxa] >

[PDF 35.57 KB] >

Sol·licitud Servei de Teleassistència [Veure fitxa] >

[PDF 33.84 KB] >

Inscripció cursos al Casal de la Gent Gran [Veure fitxa] >

[PDF 45.38 KB] >

Autorització Consulta Hisenda [Veure fitxa] >

[PDF 31.13 KB] >

Servei d'ajuda a domicili i ampliació del servei [Veure fitxa] >

[PDF 31.68 KB] >

Declaració Jurada: habitatge [Veure fitxa] >

[PDF 31.11 KB] >

Declaració Jurada: ingressos  [Veure fitxa] >

[PDF 31.67 KB] >

Sol·licitud de pensió no contributiva [Veure fitxa] >

[PDF 104.7 KB] >

Sol·licitud prestació suplementària pensió no contributiva [Veure fitxa] >

[PDF 20.8 KB] >

Sol·licitud de reconeixement grau de discapacitat [Veure fitxa] >

[PDF 19.97 KB] >

Sol·licitud de reconeixement situació de dependència [Veure fitxa] >

[PDF 29.25 KB] >

Sol·licitud revisió grau discapacitat [Veure fitxa] >

[PDF 20.25 KB] >

Sol·licitud revisió grau i nivell de dependència [Veure fitxa] >

[PDF 126.63 KB] >

Sol·licitud targeta aparcament per a discapacitats [Veure fitxa] >

[PDF 28.82 KB] >

Reclamació de Dependència (Generalitat) [Veure fitxa] >

[PDF 28.58 KB] >

Urbanisme

 

Sol·licitud de llicència d’obres [Veure fitxa] >

[PDF 39.12 KB] >

Sol·licitud llicència de parcel·lació [Veure fitxa] >

[PDF 33.61 KB] >

Comunicació prèvia primera utilització [Veure fitxa] >

[PDF 37.34 KB] >

Nomenament de constructor [Veure fitxa] >

[PDF 36.02 KB] >

Sol·licitud pròrroga llicència d'obres [Veure fitxa] >

[PDF 32.83 KB] >

Sol·licitud de certificat de règim urbanístic  [Veure fitxa] >

[PDF 32.98 KB] >

Sol·licitud de retorn de fiança d'obra particular  [Veure fitxa] >

[PDF 42.17 KB] >

Autoliquidació taxa per certificat règim urbanístic [Veure fitxa] >

[PDF 32.46 KB] >

Autoliquidació de taxa per certificat urbanístic amb sortida [Veure fitxa] >

[PDF 32.38 KB] >

Autoliquidació de taxa per certificat urbanístic sense sortida [Veure fitxa] >

[PDF 32.4 KB] >

Autoliquidació de taxa per certificat urbanístic per a obra nova [Veure fitxa] >

[PDF 32.48 KB] >

Autoliquidació de taxa per certificat de compatibilitat urbanística [Veure fitxa] >

[PDF 32.25 KB] >

Altres tràmits

 

Sol·licitud genèrica [Veure fitxa] >

[PDF 32.39 KB] >

Regidoria de Participació

 

Sol·licitud inscripció registre d'entitats  [Veure fitxa] >

[PDF 34.54 KB] >