TRÀMITS A
L’AJUNTAMENT

PLANS URBANISME

1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

El planejament general vigent a Matadepera és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009, a efectes de la seva executivitat.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, seleccionant-lo del següent llistat:

Documentació escrita

Plegar -Desplegar +

TOM I: Memòria

[PDF 4.75 MB] >

TOM II: Documentació gràfica

[PDF 11.73 KB] >

TOM III: Normes urbanístiques

[PDF 3.04 MB] >

TOM IV: Catàleg

[PDF 31.79 MB] >

TOM V: Informe mediambiental

[PDF 64.92 MB] >

TOM VI: Memòria mediambiental

[PDF 9.99 MB] >

Plànols d’informació

Plegar -Desplegar +

CB.01-02: Catàleg de béns arquitectònics

[PDF 4.85 MB] >
 • 1: Plànol 1

 • 2: Plànol 2

 • 3: Plànol 3

CB.03: Catàleg de béns arqueològics

[PDF 3.39 MB] >

CM.01: Catàleg de masies i cases rurals

[PDF 3.48 MB] >

I.14: Xarxa hidrogràfica

[PDF 3.85 MB] >

Plànols d’ordenació

Plegar -Desplegar +

O.1. Règim del sòl i estructura general

O.01.1: Classificació del sòl

[PDF 5.07 MB] >

O.01.2: Sectors de planejament i polígons de gestió

[PDF 6.84 MB] >
 • 1: Plànol 1

 • 2: Plànol 2

O.01.4: Classificació del sòl

[PDF 9.18 MB] >
 • 1: Plànol 1

 • 2: Plànol 2

 • 3: Plànol 3

 • 4: Plànol 4

O.2. Ordenació del sòl no urbanitzable

O.02.1: Qualificació del sòl no urbanitzable

[PDF 7.42 MB] >

O.02.2: Qualificació del sòl no urbanitzable

[PDF 13.39 MB] >
 • 1: Plànol 1

 • 2: Plànol 2

 • 3: Plànol 3

 • 4: Plànol 4

O.3. Ordenació del sòl urbà i urbanitzable

O.03.1.1: Qualificació del sòl urbà

[PDF 14.63 MB] >
 • 1: Plànol 1

 • 2: Plànol 2

O.03.2: Ordenació del sòl urbà

O.4. Serveis Tècnics

 • 1: Plànol 1

 • 2: Plànol 2

 • 3: Plànol 3

 • 4: Plànol 4

 • 5: Plànol 5

 • 6: Plànol 6

2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (MP-POUM-2013-01)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013 ha aprovat definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (MP-POUM-2013.01), i ha donat conformitat al seu text refós el dia 06/11/2013. Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha aprovat definitivament en data 13/12/2013 els epígrafs de la Modificació que són de la seva competència. L’anunci corresponent s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6573 de 03/03/2014, amb rectificació al DOGC núm. 6579 de 11/03/2014.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar qualsevol dels documents que el conformen, desplegant el següent llistat i obrint els arxius corresponents.

Documentació escrita

Plegar -Desplegar +

Text Refós

[PDF 9.27 MB] >

Plànols d’informació

Plegar -Desplegar +

Documentació Gràfica Informativa POUM

[PDF 72.61 MB] >

Fitxes d‘informació

[PDF 1.81 MB] >

Plànols d’ordenació

Plegar -Desplegar +

Documentació Gràfica Modificació POUM

[PDF 74.29 MB] >

Fitxes d‘ordenació

[PDF 3.62 MB] >

3. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (MP-POUM-2014-02)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 29/01/2015 ha aprovat definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (MP-POUM-2014-02). L’anunci corresponent s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6843 de 01/04/2015.

La documentació que compon aquest Pla es pot consultar a les oficines municipals de l’Àrea Tècnica de l’Ajuntament, al carrer Sant Quirze, 2 baixos.

També podeu visualitzar el document obrint l’arxiu següent

MP-POUM-2014-02

Plegar -Desplegar +

Documentació gràfica i escrita Modificació POUM-2014-02

[PDF 2.59 MB] >